Bůh je schopen nás vysvobodit

Bůh je schopen nás vysvobodit

David dále řekl: Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi: Jdi a Hospodin buď s tebou. 1. Samuelova 17,37

V období krize někdy máme pocit, jako by nás Bůh nebyl schopen vysvobodit. V takových chvílích mohou naši víru posílit biblické příklady lidí, které Bůh vysvobodil z jejich soužení.

V 1. knize Samuelově 17,37 vidíme, že David si byl jist, že jej Bůh vysvobodí z ruky Goliáše, protože jej již předtím vysvobodil z moci lva i medvěda.

Ve třetí kapitole knihy Daniel se Šadrak, Méšak a Abed-nego odmítli podřídit královu rozkazu a pokleknout před zlatou sochou. Místo toho nadále uctívali jen Hospodina. V důsledku toho byli hozeni do pece, která byla rozpálená sedmkrát více než obvykle. Bůh je ale vysvobodil, a to takovým způsobem, že ani jejich oděv nenačichl kouřem! Dokonce sám přišel a byl v ohni s nimi!

Dalším příkladem Boží ochoty a schopnosti vysvobozovat je Daniel. Za to, že se modlil k Hospodinu, byl vhozen do lví jámy. Bůh jej však ochránil. Daniel vyvázl bez úhony a jeho nepřátelé byli zcela poraženi (viz Daniel 6).

Co mají všechny tyto příběhy společného? Když Boží děti vykročí ve víře a jednají podle toho, co od nich Bůh požaduje, On se k nim přizná a vysvobodí je z jakýchkoliv okolností. V každé chvíli můžeme vědět, že Boží moc k vysvobození je větší než naše problémy.


Modlitba

„Bože, znovu a znovu jsi své děti vysvobozoval z těžkostí. Vím, že mě nezklameš. Jsi více než schopen vyřešit mou situaci, proto v Tebe skládám svou důvěru.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon