آزاد

آزاد

«ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسا مسیح پارسا. او خودْ کفّارۀ گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز. » (اول یوحنا ۲: ۱- ۲)

اگر در دور های از زندگیم، از من می پرسیدید: «آخرین اشتباهت چه بود؟ » زمانِ دقیق آن، و میزان بهایی که در قبال حس گناه خود می پرداختم را به شما می گفتم. نگران اشتباهات کوچک خود بودم و مایوسانه سعی م یکردم خود را از گناه کردن بازدارم، اما وقتی بخشش خدا را درک کردم، فهمیدم از تحلیل خود که زندگیِ مرا بغرنج کرده بود، آزاد شد هام.

اگر باور دارید برای دریافت محبت و پذیرش خدا باید بی نقص باشید، پس بدانید که در زندگی، ناامیدی و یاس انتظارتان را می کشد؛ چون هرگز تا وقتی که در جسم خود هستید، بی عیب نخواهید بود. هرچه بیشتر به خدا نزدیک تر می شوید، بیشتر م یفهمید که او شما را در اوج نقصتان دوست دارد. از روی محبتی که به خدا داریم، طبیعتاً به دنبال خشنود کردن او هستیم، اما می توانیم مطمئن باشیم که او نقص ما را درک م یکند.

خود را محکوم نکنید. خدا دل شما را می بیند؛ دلی که مایل به خشنود کردن اوست، اما نحوهٔ عملکرد شما تا وقتی که به آسمان نروید، با میل دل شما یکی نخواهد بود. م یتوانید همیشه بهتر شوید و به سمت کمال پیش روید، اما همیشه به رحمت و بخشش عیسای مسیح نیاز دارید.


پاسخ خدا به نقص شما، بخشش است.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon