آنقدر پیچیده نیست

آنقدر پیچیده نیست

«آمین، به شما می گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، از جا کنده شده، به دریا افکنده شو، و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه م یگوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد. » (مرقس ۱۱ : ۲۳ )

مردم فکر م یکنند زندگی پیچیده است، اما اغلب ما هستیم که بیش از حد نیاز مسائل را پیچیده می کنیم. زندگی کردن برای خدا، واقعاً آنقدرها هم پیچیده نیست.

به سادگی و بی غل وغش بودن کودکان در زندگی، فکر کنید. هر چیزی بشود، آنها از زندگی خود لذت می برند. کودکان شاد، ب یدغدغه، و خالی از نگرانی هستند. آنها آنچه می شنوند را باور م یکنند. طبیعت آنها این است که هر روز اعتماد کنند و کاملاً از زندگی خود لذت ببرند.

هرچه بیشتر به خدا نزدیک می شویم، بیشتر مانند کودکان می شویم. البته، خدا می خواهد رفتاری بالغانه داشته باشیم و همچنین می خواهد مانند کودکان به سادگی به او اعتماد و اتکا کنیم. وقتی با دلِ شما سخن می گوید یا وقتی در کتا بمقدس چیزی را می خوانید، می توانید بگویید: «من به خدا توکل دارم و ایمان دارم که درست است »، به همین سادگی!

اگر خدا می گوید که مرا کامیاب می گرداند، به او اعتماد می کنم و باور دارم که درست است! اگر خدا می گوید مرا شفا خواهد داد، به او اعتماد می کنم و باور دارم که درست است! اگر خدا می گوید که به من در بخشیدن کسانی که به من آسیب رسانده اند کمک می کند، به او اعتماد می کنم و باور دارم که درست است. اگر خدا می گوید که با من است و هرگز مرا تنها نمی گذارد، به او اعتماد می کنم و باور دارم که درست است!


ساده ترین کاری که می توانید انجام دهید، این است که به خدا اعتماد کنید و در هر بخش از زندگی، از کلام او اطاعت نمایید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon