آیا شما یک ظرف ویژه هستید؟

اگر کسی خود را از گناه دور نگه می دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود مسیح برای هدفهای عالی،
او را به کار خواهد گرفت.
– دوم تیموتائوس 21:2

کتاب مقدس به ما به عنوان ظرفهای انسانی یا زمینی و یا شکننده اشاره می کند )دوم
قرنتیان 7:4 را مطالعه کنید( ما هم مثل گلی که تحت اراده کوزه گر است، از خاک ساخته
شده ایم ) اشعیا 8:64 را مطالعه کنید( آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را بسرشت.
)پیدایش 7:2 را مطالعه کنید( و مزامیر 14:103 می گوید، خداوند از سرشت و فطرت ما
آگاه است و می داند که خاک هستیم.

اگر چه ما ضعیف و ناقص هستیم، اما زمانی که ظرفمان)خودمان( را با کلام خدا پر
می سازیم، به مخازن برکت او تبدیل می شویم و به جهت اراده او آماده برای جاری شدن
خواهیم بود. همه ما برای خداوند ارزشمند هستیم، خداوند حتی می تواند از گلدان های ترک
خورده هم استفاده کند!

اما اول ما باید برای خدا تقدیس شویم. دوم تیموتائوس 21:2 به ما یاد آوری می کند،
اگر کسی خود را از گناه دور نگه می دارد، )شخصی که خود را از هر گونه تماس با فساد،
پستی و آلودگی دور نگه می دارد( مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسیح برای هدفهای
عالی، او را به کار خواهد گرفت.

امروز وقتی که به یک ظرف خاص تبدیل می شوید، خداوند کارهای فوق العاده ای از
طریق زندگیتان انجام خواهد داد.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا من متعلق به تو هستم. من می خواهم ظرفی پر به جهت استفاده تو باشم. من خودم را وقف
تو می کنم. می خواهم با کلام تو پر شوم، پر و آماده برای هر کار خوبی که تو برای من در نظر داری.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon