اتحاد، اکربت هب ارمغان میآ‌ورد

“اینک چه خوش و چه دلپسند است هک ربادران هب یکدلی اب هم هب سر نربد!
… و وچمهن شبنم حرمون است هک رب وکه اه‌ی صَه وین فرود می یآ‌د.”
)مزام ری ۱۳۳ : 1، 3 (

وقتی ربای موضوعی دعا رکده اید و هب نظر میر‌سد صدای خدا را
نشنیده اید، یاشد کسی یابد در اتحاد اب امش دعا کند. این ونع دعای متحد،
دعای روح نای قدرتمند و پ ایو است و طبق یآۀ امروز، ینکوست و تکرب
خدا را هب رمهاه دارد.

وقتی دو ای چند رفن اب هم توافق داشته شابند، عیسا وعده می دهد هک
اب نآهاست و حض روش، قدرتی یبشتر از هچنآ هک بتوا ینم در زندگی و
رشایط خود تص رو کنیم، هب ما میب‌خشد. او در متا 18 : 19- 20 می یوگ‌د:
“ اگرهه دو رفن از امش رب روی زمین د رابرۀ ره مسئل های هک در خصوص
آن سؤال میک‌نند اب هم موافق شابند، انامه از ج تنا پدر من هک در
آس امن است ربای ایشان هب انجام خواهد رسید. ز ریا ج یای هک دو ای سه
رفن هب انم من جمع نوشد، من نآجا در م این ایشان حاضرم.” خدا هب شکل
ا رفنادی ینز اب ما هس ،ت اما وقتی اب هم در اتحاد و توافق جمع می یوش‌م،
قدرت ما افزایش می بای‌د. کتاب مقدس می یوگ‌د هک یک تن هزار را تعقیب
تواند رکد و دو، ده هزار را هب یرگز وا تواند دا تش )نک. تثن هی 32 : 30 (.
من این ونع “حساب کتاب” را دوست دارم!

ز ریا تکرب خدا رب اتحاد استوار است و حض روش، اب کس نای است هک
در انم او توافق دا نرد. د مشن اب جد تی تلاش میک‌ند تا افراد را جدا رکده،
روابطشان را هب نزاع اه‌ بکش ناد و نآها را در تع راض اب یکدیگر قرار دهد.
ما یابد قدرت اتحاد و توافق را درک کنیم و رمهاه اب دیگران، از ط یرق
صحبت اب خدا و وگش دادن هب صدای او، این قدرت را هب راک یریگم.

پیغام امروز خدا برای شما:

از دعا رکدن اب دیگران غفلت نکنید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon