از مقایسه اجتناب کنید

از مقایسه اجتناب کنید

… چه نابخردانه است که آنان دربارۀ خویشتن با میزا نهای خودشان قضاوت می کنند و خود را با خود می سنجند. (دوم قرنتیان ۱۰ : ۱۲ )

اگر در زندگی خود با احساس ناامنی مواجه شدید، کلید مهم برای غلبه بر این احساس این است: هرگز خود را با دیگری مقایسه نکنید، چون در شما احساس حقارت ایجاد م یکند.

حقیقتاً می خواهم شما را تشویق کنم که از مقایسه کردن خود با دیگران در مورد ظاهر، موقعیتی که دارید یا مدت دعایتان دست بردارید. مقایسه، تمرکز را بر خود قرار م یدهد و نقشۀ خدا را برای زندگیتان خنثا م یسازد. به همین ترتیب، عاقلانه خواهد بود که از مقایسۀ مشکلات خود با سایر افراد، خودداری کنیم. ممکن است مشکلی را پشت سر بگذارید اما نباید به شخص دیگری نگاه کنید و بگویید:  چرا همۀ این اتفاقات برای من م یافتد؛ در حالی که تو این کار را خیلی ساده انجام داده ای؟

عیسا پیش از موعد، برخی از رنج هایی که قرار بود پطرس متحمل شود را بر او آشکار کرد. پطرس بلافاصله خواست با گفتن عبارتِ  این مرد چطور؟   رنج و زندگی خود را با دیگران مقایسه کند. عیسا پاسخ داد:  اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند، تو را چه؟ تو از پی من بیا!   (یوحنا ۲۱ : ۲۲ ).

او به ما هم چنین پاسخی م یدهد. ما برای مقایسه فراخوانده نشد هایم، بلکه خوانده شده ایم تا ارادۀ او را به جا آوریم.


خدا می خواهد شما بدانید که بی نظیر هستید و او برنامه ای خاص و منحصربه فرد برایتان دارد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon