اقتدار از طریق دعا

اقتدار از طریق دعا

«کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو م یدهم. آنچه بر زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی، در آسمان گشوده خواهد شد.»
(متا ۱۶ : ۱۹ )

از آنجا که ما نه تنها موجودات جسمانی، بلکه موجودات روحانی نیز هستیم، می توانیم در قلمرو جسم بایستیم و بر قلمرو روح اثر بگذاریم. این مزیت و منفعتی کاملاً مشخص است. ما از طریق دعا می توانیم وارد قلمروی روحانی شویم و اعمالی را که باعث تغییر شرایط می شوند، تحقق بخشیم. «خدا روح است… » )یوحنا ۴: ۲۴ ( و هر جوابی که در هر شرایطی نیاز داریم، نزد اوست.

عیسا به پطرس گفت کلیدهای پادشاهی آسمان را به او م یدهد؛ تمام کلیدهای درهای بسته، و من ایمان دارم که این کلیدها )حداقل در این قسمت( م یتوانند ارائ هدهندهٔ انواع مختلف دعا باشند. عیسا در ادامه، به پطرس در مورد قدرت بستن و گشودن تعلیم م یدهد که بر اساس همین اصل روحانی عمل م یکند.

قدرت بستن و گشودن، تمرینی در دعاست. هنگامی که من و شما در مورد رهایی از برخی اسارت ها در زندگی خودمان و دیگران دعا می کنیم، در حقیقت آن مشکل را می بندیم و پاسخ را می گشاییم. دعا کردن شرارت را م یبندد و نیکویی را رها م یکند.

عیسا قدرت و اقتدار استفاده از کلیدهای پادشاهی را به ما عطا کرده تا ما ارادۀ خدا را بر زمین تحقق بخشیم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon