انتخاب پایداری

انتخاب پایداری

«از این رو، تو را یادآور م یشوم که آن عطای خدا را که به واسطۀ دست گذاشتنِ من، در تو جای گرفته، شعل هور سازی. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است. » (دوم تیموتائوس ۱: ۶- ۷)

این آیات در روزهای سخت یادآوری م یکند که برای تحقق بخشیدن به خواندگی خدا در زندگی خود، باید استقامت داشته باشیم. زمانی که می خواهیم تسلیم شویم، تنها به یاد داشته باشید که خدا به شما قدرت بخشیده است. از آیه امروز م یفهمیم تیموتائوس خادمی جوان بود و به راحتی احساس م یکرد که باید تسلیم شود. آتشی که یک بار در درونش روشن شده بود، شروع به سرد شدن کرد. کلیسا در آن روزها آزار و اذیت زیادی را تجربه م یکرد و تیموتائوس تر سهای بسیاری داشت. شاید احساس خستگی و این که هر چیزی بر سرش خراب شده، بر او غلبه یافته بود. او به جایی رسید که می بایست تشویق می شد تا ایمان خود را برانگیزاند.

پولس م یگفت: «تیموتائوس، شاید احساس طردشدگی کنی، اما من آنچه در زندگی برای آن فراخوانده شد های را به تو یادآوری می کنم. قدرت رو حالقدس را به یاد آورید که زندگیتان را تغییر داد. او به شما روح قدرت، محبت، انضباط و خویشتنداری را می بخشید. » پولس، تیموتائوس را تشویق می کرد تا پایدار و ثاب تقدم باشد.

اگر ثبات داشته باشیم، حتا درصورتی که مشکلی داشته باشیم و احساس خوبی نکنیم، باز کار درست را انجام م یدهیم. تشویقتان می کنم که امروز می توانید هر آنچه لازم است را انجام دهید. در مسیح، آنچه لازم است را دارید!

تسلیم شدن تنها گزینه برای کسانی است که قصد شکست در زندگی را دارند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon