او شما را تغییر خواهد داد

“آنگاه روح خداوند بر تو وزیدن خواهد گرفت و با ایشان نبوت کرده، به مردی دیگر مبدل خواهی شد.” (اول سموئیل 10: 6)

توانایی برای شنیدن صدای خدا نتیجۀ مهم شناخت او و پُر شدن از روح اوست، اما این تنها نشانه برای پُری روح‌القدس در زندگی ما نیست. اثبات ساده اما قدرتمندِ وجود روح‌القدس در یک شخص، زندگی تغییر یافته است.

در رنجِ عیسا، پطرس سه بار او را انکار کرد، چون از یهودیان می‌ترسید (نک. لوقا 22: 56-62)؛ اما بعد از پُر شدن از روح‌القدس در روز پنطیکاست، او دیگر ترسان نبود، بلکه ایستاد و پیغامی بسیار جسورانه را موعظه نمود. نتیجۀ موعظۀ پطرس این بود که سه هزار نفر در آن روز به پادشاهی خدا اضافه شدند (نک. اعمال رسولان 2: 14-41). پُری روح‌القدس، پطرس را تغییر داد و او را به شخص دیگری تبدیل نمود؛ کسی که بسیار شجاع بود و هرگز نمی‌ترسید.

پطرس، تنها کسی نبود که آن روز با جسارت ایستاد؛ تمامی یازده شاگرد دیگر نیز همین کار را کردند. وقتی عیسا پس از قیام خود نزد آنها آمد، همۀ آنها به خاطر ترس از یهودیان پشت درهای بسته پنهان شده بودند (نک. یوحنا 20: 19- 22). ناگهان پس از پُر شدن از روح‌القدس، همۀ آنها تبدیل به افرادی نترس و شجاع گردیدند.

قدرت روح‌القدس طی سال‌ها، افراد بی‌شماری را تغییر داده است. همان­طور که در آیۀ امروز می‌خوانیم، شائول تغییر کرد. پطرس و سایر شاگردان تغییر کردند. خدا مرا تغییر داده است و جویندگان مشتاق را نیز همچنان در سراسر دنیا تغییر می‌دهد. آیا شما هم نیاز به تغییر دارید؟ از روح‌القدس بطلبید تا امروز شما را پُر سازد.

پیغام امروز خدا برای شما:

شما برای تغییر، نیاز به قدرت روح‌القدس دارید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon