ایمان و قناعت

ایمان و قناعت

«این را از سر نیاز نمی گویم، زیرا آموخته ام که در هر حال قانع باشم. » (فیلیپیان ۴: ۱۱ )

کتا بمقدس به ما م یآموزد که صرف نظر از شرایط، قناعت کنیم )عبرانیان ۱۳ : ۵(. مهم نیست چه اتفاقی م یافتد، نباید از هیچ چیزی ناراحت شویم. به جای آن می توانیم درباره اش دعا کنیم و نیاز خود را به خدا بگوییم. در حالی که منتظر عمل او هستیم، می توانیم برای تمام آنچه خدا از پیش برای ما انجام داده است، شکرگزار باشیم (فیلیپیان ۴: ۶).

دریافت هایم که راز قانع بودن در این است که خواست ههای خود را از خدا بخواهیم؛ زیرا م یدانیم اگر درست باشد، او آن را در زمان مناسب تحقق م یبخشد و اگر درست نباشد، او کاری بسیار بهتر از آنچه ما خواست هایم را انجام خواهد داد. مهم است که یاد بگیریم اگر همواره می خواهیم از یک زندگی مسالمت آمیز برخوردار باشیم، کاملاً به خدا اعتماد کنیم. ما این فرصت را داریم که به جای انتظار کشیدن برای کاری که او می خواهد انجام دهد، بر آنچه خدا در زندگیمان انجام داده، تعمق نماییم.

خدا شما را دوست دارد. او خدایی نیکوست که می خواهد به شما نزدیک شود. قانع باشید، بدانید که راه او کامل است و پاداش بزرگی برای کسانی که به او اعتماد دارند، به ارمغان م یآورد. (عبرانیان ۱۰ : ۳۵ )

خدا در خفا و پشت صحنه کار می کند، حتا هنگامی که به نظر می رسد هی چچیز تغییر نخواهد کرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon