با دعا شروع کنید

با دعا شروع کنید

پیوسته دعا کنید. (اول تسالونیکیان ۵: ۱۷ )

بیشتر زندگیم را با خدا قدم برداشت هام و همچنان در حال آموختن اهمیت این موضوع هستم که بدون دعا کردن هیچ کاری را انجام ندهم. کتا بمقدس می گوید ما باید پیوسته دعا کنیم. این بدان معنا نیست که تمام طول روز دور هم بنشینیم و کاری جز دعا انجام ندهیم. این به معنای آن است که دعا را در همۀ کارهایی که انجام م یدهیم، بگنجانیم. دوست دارم بگویم:  به شیوه خودتان در طول روز دعا کنید.

دعا کردن احتمالاً مهمترین بخش آماده سازی زندگی است. گفته شده است که هر شکست و ناکامی به دلیل عدم دعا کردن اتفاق می افتد! پیشنهاد می کنم بدون اینکه اول وقت دعا کنید، کاری انجام ندهید.

کتا بمقدس می گوید که ما باید در همۀ طری قهای خود خدا را در نظر داشته باشیم و او قد مهای ما را راست می گرداند و آنها را استوار می سازد )امثال ۳: ۶(.

دلگرم کننده است اگر بدانیم که می توانیم از خدا درخواست کنیم تا او راهنمایی و قدرت روزانه را فراهم کند. هنگامی که در تمام طول روز با دعا به حضور خدا م یروید، به او نزدیک تر می شوید. دعا کردن به شما این امکان را م یدهد تا با خدا دوستی کنید و در را به روی او باز کنید تا او در زندگی شما یا موقعیتی که در آن هستید و همچنین زندگی عزیزانتان عمل نماید.


اگر خدا را شریک زندگی خود قرار دهید، او شما را قادر به انجام کارهایی خواهد کرد که غافلگیرتان می کند. اما هم هچیز با دعا آغاز می شود.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon