بدون دیوارهای جدایی

“مسیح همه چیز و در همه است.” (کولسیان 3: 11)

خدا در مسیح، خلقتی تازه آفریده که همۀ تمایزات از بین رفته و همۀ ما در او یکی شده‌ایم. از نظر عملی،  این بدان معناست که ما باید به خدا اعتماد کنیم تا او از هر آنچه که ما قادر به انجام آن نیستیم، مراقبت نماید و هر نیکویی که در ماست یا هر کاری را که می‌توانیم به خوبی انجام دهیم، به عنوان یک هدیه از طرف او دریافت نماییم. همه چیز در اوست! ما با خدا در او پارسا شمرده شده‌ایم، حیات‌ ما در اوست، در او شاد و آرام هستیم. زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست(نک. رومیان 11: 36).

دیگر نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم. مهم نیست آنها می‌توانند کاری را انجام بدهند که ما نمی‌توانیم، چون بها و ارزش ما در او یافت می‌شود. ما از مقایسه و رقابت آزاد هستیم و این امر ما را قادر می‌سازد که کاملاً خودمان باشیم. فقط بهترین کسی باشید که می‌توانید. وقتی می‌توانید کاری را به خوبی انجام دهید، از خدا تشکر کنید و وقتی نمی‌توانید، او را سپاس گویید که در هر صورت شما را دوست دارد و به آنچه باید انجام شود، رسیدگی می‌کند.

این حقیقت به ما اجازه می‌دهد که به آرامیِ خدا داخل شویم و ما را از درد و رنج ناشی از عدم پذیرش خود یا صرف وقت برای چیزی که هرگز نمی‌توانیم باشیم، می‌رهاند. اگر به صدای خدا گوش می‌دهید، پس اکنون بشنوید که می‌گوید شما خاص هستید؛ نیازی ندارید که خود را با دیگری مقایسه کنید. همۀ دیوارهای جدایی در مسیح شکسته شده‌اند و همۀ ما در او یکی هستیم.

پیغام امروز خدا برای شما:

خدا هرگز به شما کمک نمی‌کند تا شخص دیگری باشید، اما کمک می­کند تا همۀ آن کسی باشید که می‌توانید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon