بخشش کلیدی برای دور نگه داشتن شیطان از زندگیتان است

بخشش کلیدی برای دور نگه داشتن شیطان از زندگیتان است

اگر شما کسی را ببخشید، من نیز او را می بخشم. و اگر کسی را بخشیده ام، البته اگر موردی برای
بخشیدن وجود داشته است، در حضور مسیح و به خاطر شما چنین کرده ام، تا شیطان بر ما برتری
نیابد، زیرا از ترفندهای او بی خبر نیستیم.
– دوم قرنتیان 2: 10 و 11

بخشش به ما کمک می کند زیرا از این طریق ما اجازه می دهیم خداوند کارش را در ما به
انجام برساند. ناراحتی، خشم و عدم بخشش می تواند در ما ایجاد استرس و بیماری کند.
اما وقتی من بخشش نشان می دهم هم شاد تر خواهم بود و هم از لحاظ فیزیکی احساس
بهتری خواهم داشت.

اگر ما دیگران را نبخشیم، پدر آسمانی هم نمی تواند گناهان ما را ببخشد، زیرا ما آنچه
را که کاشته ایم درو می کنیم )انجیل متی 6: 14 و 15 – غلاطیان 6: 7و 8 را مطالعه کنید(.
رحمت بکارید تا رحمت هم برداشت کنید، عدالت را بکارید تا عدالت هم برداشت کنید. شما
باید با کمک فیض خدا در زندگیتان همیشه بخشش داشته باشید تا از این طریق درهای
قلبتان را به روی خداوند باز نگه دارید.

عدم بخشش به شیطان موقعیتی می دهد تا درزندگی ما جایگاهی برای خود ایجاد کند،
و به این ترتیب جلوی نفوذ روح القدس را بگیرد. شما با بخشیدن هم دشمن را از زندگیتان
دور نگه می دارید و هم رابطه خود را با خدا حفظ می کنید.

شما با اطاعت از کلام خدا و قدرت روح القدس می توانید دشمن را مغلوب کنید. پس این
لطف را در حق خودتان بکنید و در بخشش سریع عمل کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من نمی خواهم به شیطان در زندگی ام اجازه فعالیت بدهم. و نمی خواهم هیچ چیز در
زندگی ام مانع ارتباط با تو بشود. پس تصمیم گرفته ام از خود بخشش نشان داده و رابطه ای آزادانه
با تو داشته باشم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon