بیش از حد نیاز

بیش از حد نیاز

«زیرا هرگاه دلمان ما را محکوم کند، خدا بزرگ تر از دل های ما است و از همه چیز آگاه است. » (اول یوحنا ۳: ۲۰ )

حس گناه و محکومیت مشکلات اساسی بسیاری از ایمانداران است. شیطان خوشحال م یشود ما را وادار کند تا نسبت به خودمان احساس بدی داشته باشیم. او هرگز نمی گوید چقدر پیشرفت کرده ایم، بلکه مدام مسیر پیش رویمان را به ما یادآوری م یکند.

وقتی دشمن حمله می کند، می توانید به او بگویید: «جایی که باید نیستم، اما خدا را شکر، جایی که بودم هم نیستم. مشکلی ندارم و در این مسیر پیش م یروم! »

مانند داوود، می توانیم خود را در خداوند تقویت کنیم (اول سموئیل ۳۰ : ۶). هیچ یک از ما به کمال نرسیده ایم و نمی توانیم خودمان را کامل کنیم. به واسطهٔ روح القدس روند تقدیس شدن در زندگی ما طی می شود، پس لذت بردن از این روند را یاد بگیریم.

کلام خدا تعلیم می دهد گناهان ما به واسطهٔ خون عیسا بخشیده می شود (آزادی کامل از حس محکومیت). نیازی نیست که احساس گناه را به قربانی او اضافه کنیم. او بیش از نیاز، برایمان کافی است.

عیسا همهٔ کاری که نیاز به انجام شدن داشت، انجام داده است -تمام شد! او راهی فراهم آورد تا ما بخشیده شویم. تنها باید آن را دریافت نماییم. بخشش کامل، کاملاً رایگان است!


نگذارید شیطان ذهن شما را با افکاری پر کند که نشان از بی ارزشی شماست. خود را پارساییِ خدا در عیسای مسیح بدانید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon