ب هشکل او درآمده

ب هشکل او درآمده

«یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسامسیح به کمال خواهد رسانید. » (فیلیپیان ۱: ۶)

طبق کتاب مقدس، خدا کوزه گر است و ما کوزه سفالین او (رومیان ۹: ۲۰ – ۲۱ ). در ابتدا وقتی به حضور خدا می آییم، مانند توده گِلی هستیم که منعطف نیست یا به راحتی نمی توان بر آن کار کرد. اما خدا ما را بر چرخ کوزه گریِ خود می گذارد و به شکلی دیگر درمی آورد و از نو می سازد تا نقشهٔ شگفت انگیزی را که برای زندگیمان در نظر دارد، کشف نماییم.

در ابتدا گاهی فرآیند شک لگیری خوشایند نیست، و دلیل آن این است که خدا باید چیزهایی را از زندگی ما بتراشد که ما را از او دور م یکند. پس، از روی محبت خود نسبت به ما مدام روی ما کار می کند، نگرش بد و دیدگاهِ نامناسب ما را می تراشد، و به دقت و تدریج ما را شکل م یدهد تا به شباهت عیسا یمسیح، پسر او درآییم.

اگر هنوز به مقصد خود نرسید هاید، مایوس نشوید. هرچه خدا بیشتر در زندگی شما کار کند، در رابطه تان با او، بیشتر احساس نزدیکی م یکنید. هر روز از زندگی خود لذت ببرید، حتا هنگامی که خدا به شما شکل م یدهد. بگذارید کوزه گرْ کارش را بکند و مطمئن باشید که در دل، بهترین را برایتان در نظر دارد.


همیشه مطمئن باشید که خدا در دل، بهترین را برایتان در نظر دارد، و هر کاری که در زندگی شما می کند، به نفع شماست.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon