ارزشمند ترینی که ممکن است را بدهید

ارزشمند ترینی که ممکن است را بدهید

…. بلکه به یقین آنها را به بهایی از تو خواهم خرید و برای یهوه خدایم قربانیهای تمام سوز بی قیمت
تقدیم نخواهم کرد. – دوم سموئیل 24:24

من باور دارم که در ساختار اقتصادی ملکوت خداوند چیزی که برای ما ارزشمند
نیست در آسمان هم ارزشمند محسوب نمی شود. خداوند تنها پسرش را داد تا ما را آزاد
کند، و ما هیچ وقت قادر به پرداخت قیمت این قربانی نیستیم و ما می توانیم فداکارانه آنچه
را که برای ما ارزشمند محسوب می شود را به او تقدیم کنیم. داوود پادشاه می گوید برای
خداوند آنچه که کم ارزش است را تقدیم نمی کند. و من این را یاد گرفته ام که قربانی واقعی
قربانی نیست مگر این که بتوان احساسش کرد.

هدیه کردن لباس ها و وسایل منزلی که من دیگر به آنها نیاز ندارم شاید ظاهر جالبی
داشته باشد، اما هیچ وقت با یک هدیه واقعی برابر نیست. هدیه زمانی واقعی است که شما
آنچه را که خود به آن نیاز دارید را به دیگران ببخشید.

من مطمئن هستم شما هم چنین تجربه ایی داشته اید که خداوند از شما بخواهد آنچه را
که دوست دارید به دیگری ببخشید.

اما اگر درک کنید که خداوند چطور تنها پسرش را برای نجات ما فرستاد،آیا این باعث
نمی شود بخواهید هر چه دارید را به او بدهید؟
بگذارید بار دیگر به سادگی توضیح دهم: ما باید بخشنده باشیم تا بتوانیم خوشحال
باشیم، و هدیه های ما زمانی واقعی محسوب می شوند که برای ما ارزشمند باشند.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، می خواهم حقیقتا بخشنده باشم. به من بگو کجا و چه زمانی می خواهی من به کسی کمک
کرده و یا برکت دهم. می خواهم همان طور که تو به من محبت کردی من هم دیگران را محبت کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon