جذابیت زندگی را حفظ کنید

جذابیت زندگی را حفظ کنید

«هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای انسان. » (کولسیان ۳: ۲۳ )

قرار نبود زندگی کسال تآور و خست هکننده باشد. خدا ما را تنها برای انجام کاری تکراری که معنایی ندارد، خلق نکرده است. خدا خلاق است. اگر موافق نیستید، پیشنهاد م یدهم که به اطراف خود دقت کنید. حیوانات، حشرات، گیاهان، پرندگان، درختان و دیگر موجودات زنده و منحصر و غیرعادی، همه فوق العاده هستند.

شما خلق شده اید که منحصربه فرد، خارق العاده، و شگفت انگیز باشید. به همین خاطر احساس م یکنم که باید گهگاه کاری کنید که دیگران آن را حتا برای شما خارج از حد بدانند. کاری کنید که مردم انتظار آن را ندارند. به این طریق، جذابیت زندگیتان حفظ می شود و دیگران فکر نمی کنند که خود را در جعب های که خود طراحی نموده اید، مخفی کرده اید.

خانمِ ۷۶ سال های به من گفت هدفش این است که هر هفته کاری دور از انتظار و توانش انجام دهد. عالی نیست؟ اگر به دنبال این هستید که همیشه کاری خارج از عُرف انجام دهید، به این طریق قادر خواهید بود که گرفتار دور باطل و کسالت نشوید و همیشه مشتاق باشید.

امروز م یخواهید چه کار بی نظیری انجام دهید؟


از کسالت و لنگان لنگان زندگی کردن خودداری کنید. خلاق باشید و به هر چیزی، تفنن را بیفزایید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon