حقیقت کلام خدا

حقیقت کلام خدا

«اگر لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت. » (مزمور ۲۷ : ۳)

در این سال ها، متوجه شده ام اطمینان به آن کسی که خدا ما را برای آن خلق کرده، کلید زندگی شادمان و به دست آوردن زندگی ای است که عیسا جان سپرد تا آن را به ما ببخشد.

شیطان مدام سعی م یکند افکاری را به ذهنمان وارد کند تا مجبور شویم اطمینان خود را از دست بدهیم. ذهن میدان نبرد است و شیطان به ما دروغ می گوید تا فکر ما را منحرف سازد. سعی م یکند به ما بگوید به اندازه ای که باید خوب نیستیم، اشتباه زیاد کرده ایم، خدا از ما خشمگین است و هر فکری که ما را نسبت به محبت خدا دچار تردید م یکند. اگر بر آن افکار نادرست تمرکز کنیم، اطمینان خود را از دست م یدهیم.

کلید پیروزی در نبرد ذهن، جنگیدن بر ضد درو غهای دشمن با حقیقت کلام خداست. نیازی نیست که در افکار غلط بمانید، بلکه به جای آن م یتوانید به وعد ههای خدا باور داشته باشید و با جسارت آن وعد هها را بر زندگی خود اعلام کنید. تشویقتان می کنم که با اطمینان، کلام خدا را در مورد خود اعلام کنید: «در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطۀ او که ما را محبت کرد. »(رومیان ۸: ۳۷ )

«قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می بخشد.”(فیلیپیان ۴: ۱۳ ) «اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می برد و رایحه خوش شناخت او را به وسیله ما در همه جا می پراکند. »(دوم قرنتیان ۲: ۱۴ )


وقتی شیطان سعی می کند به شما دروغ بگوید، با جسارت حقیقت کلام خدا را بر زندگی خود اعلام کنید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon