خداوند از چه کسی استفاده می کند؟

خداوند از چه کسی استفاده می کند؟

اما خدا آنچه را که دنیا جهالت می پندارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف
می شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد.
– اول قرنتیان 27:1

خداوند مرا برگزید تا سخنگوی او باشم و کلام او را تعلیم دهم. مردم به من گوش
می دهند زیرا خداوند مرا مسح کرده تا از طرف او صحبت کنم، این بخشی از سرنوشتی
است که او برای زندگی من می خواهد. خدا هر شخصی را که می خواهد اراده او را به انجام
برساند برای هدف خود انتخاب می کند. این شامل حال شما هم می شود.

خدا از چه کسانی استفاده می کند؟ کتاب مقدس می گوید او افراد معمولی و کسانی مثل
من و شما را که در چشم دنیا بی ارزش به نظر می رسند را برای کارهایش انتخاب می کند.
وقتی که شروع به موعظه انجیل کردم، بعضی از دوستانم مرا طرد کردند، آنها فکر
می کردند چون من زن هستم نمی توانم این کار را انجام دهم. در واقع آنها به من گفتند که
قادر به انجام هیچ کاری نیستم.

اما من این کار را انجام دادم زیرا خداوند به من گفته بود که انجام بدهم. و من به کلام
او اعتماد کردم، اگر خداوند می گوید که من می توانم پس حتما من می توانم. اگر قصد دارید
به هدفی که او در قلب شما قرار داده برسید، همین موضوع درباره شما هم صدق می کند
خداوند می تواند کاری بزرگ از طریق شما انجام دهد!

هر شخص معمولی می تواند از سوی خدا برای هدفی بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد.
تنها کاری که شما باید انجام بدهید این است که باور کنید او می تواند از شما استفاده کند
و انقدر شجاعت داشته باشید که به دنبال هدف و یا رویایی که او در قلب شما قرار داده
بروید. شما یک شخص برگزیده هستید!

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، به سرنوشتی که برای من در نظر داری شک نخواهم کرد زیرا می دانم تو مرا انتخاب کرده ایی.
از این که به من در اراده ات هدفی بخشیده ایی سپاسگزارم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon