خداوند به فروتنان فیض می بخشد

خداوند به فروتنان فیض می بخشد

… همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید، زیرا، خدا در برابر متکبران می ایستد، اما
فروتنان را فیض می بخشد. – اول پطرس 5:5

اول پطرس 5:5 به ما می گوید «خدا در برابر متکبران می ایستد، اما فروتنان را فیض
می بخشد ». هر شخصی که فکر می کند با توان خودش موفق به کاری شده است باید از
این خواب غفلت بیدار شود زیرا عیسی می گوید «… زیرا جدا از من، هیچ نمی توانید کرد. »
)انجیل یوحنا 5:15 (

وقتی ما با غرور زندگی می کنیم و تلاش می کنیم بدون کمک خدا موفق شویم، با این
کار فضای بزرگی ایجاد می کنیم تا شیطان بتواند ما را مورد حمله قرار دهد. در حالی که
فروتنی شرایط را تغییر داده و باعث می شود زندگی ما تحت محافظت خداوند قرار بگیرد.
وقتی شما خود را فروتن ساخته و می گوید «خداوندا نمی دانم چه کار کنم اما به تو اعتماد
دارم » خداوند به شما کمک خواهد کرد.

خداوند نمی گذارد شما در هیچ زمینه ای موفق شوید مگر این که یاد بگیرید در همه چیز
به او تکیه کنید. وقتی ما خود را زیر دست زور آور خدا فروتن می سازیم، در زمان مقرر
خداوند ما را سرافراز می کند )اول پطرس 6:5 را مطالعه کنید(.

زمان مقرر یعنی زمان خدا. یعنی زمانی که خدا می داند ما آماده هستیم نه زمانی که ما
فکر می کنیم آماده هستیم. هر چه زودتر ما این موضوع را درک کنیم و بپذیریم، خداوند هم
زودتر می تواند بر اساس برنامه اش در زندگی ما کار کند.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، در برابر تو خودم را فروتن می سازم، می دانم که طبق اراده تو در زمان مقرر تو سر افراز خواهم
شد. من با توان خودم نمی توانم موفق بشوم پس به کمک تو نیاز دارم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon