خداوند قوت شماست

خداوند قوت شماست

باری، در خداوند، و به پشتوانه قدرت مقتدر او، نیرومند باشید.
– افسسیان 10:6

ما باید آن قسمت از نقشه شیطان برای ایمان داران را که می خواهد آنها خسته و کسل
باشند شناسایی کنیم. در کتاب دانیال 25:7 دانیال نبی به طور واضح رویایی را که دیده بود
توصیف می کند: بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت و مقدسین آن متعال را آزار خواهد
رسانید…

اما خداوند می خواهد شجاعت خود را حفظ کنید. رومیان 37:8 به مسیحیان این خبر
خوب را می دهد: به عکس، در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطه او که ما را
محبت کرد. «برتر از پیروزمندان » یعنی حتی قبل از این که نبرد شروع شود ما می دانیم چه
کسی برنده خواهد بود. من که این موضوع را خیلی دوست دارم، شما چطور؟
ما می توانیم هدف خود را درون قلبمان ایجاد یک رابطه صمیمی با خدا از طریق دعا و
مطالعه کلام تعریف کنیم تا از این طریق به طور دائمی از قدرتی که وعده داده است قوت
بگیریم. رابطه صمیمی با خداوند مسیحیان قدرتمندی را تولید می کند که می توانند شیطان
را مغلوب سازند!

با اطمینان کامل به قدرت خداوند زندگی کنید و هیچ ترسی از آزمایش هایی که می توانند
جنگجویان فرو مانده و پرهیزکاران غافل تولید کنند نداشته باشید. در قدرت و قوت خداوند
بمانید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا تو به تنهایی قوت من هستی. من نمی گذارم شیطان مرا به یک مسیحی فرو مانده تبدیل کند،
بلکه از طریق صمیمیت با تو در قوت تو باقی خواهم ماند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon