خدا به شخص مطیع برکت م یدهد

خدا به شخص مطیع برکت م یدهد

«حال اگر واقعاً صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قوم ها، مِلک خاص من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آنِ من است. » (خروج ۱۹ : ۵)

فیض و قدرت خدا برای استفادۀ ما در دسترس است. خدا ما را قادر می سازد تا با مسح روح القدس، آنچه را که می گوید، انجام دهیم. گاهی اوقات پس از آن که او ما را ترغیب به قدم گذاشتن در مسیر دیگری م یکند، ما همچنان بر نقشۀ اصلی خودمان پافشاری م یکنیم. اگر ما کاری را که او تأیید نکرده انجام دهیم، او هیچ وظیف های ندارد که انرژی لازم برای انجام آن را به ما بدهد. ما بیش از آ نکه تحت هدایت روح القدس عمل نماییم، با قدرت خود کار می کنیم. سپس آنقدر ناامید، مضطرب و خسته می شویم که صرفاً با نادیده گرفتن درخواس تهای روح، کنترل خود را از دست م یدهیم.

بسیاری از افراد چون راه خود را به جای راه خدا برگزیده اند، مضطرب و بیش از حد خسته می شوند و نهایتاً در موقعی تهای اضطرا بزایی که جهتی متفاوت از آنچه خدا خواسته بود تا آن را طی کنند، قرار می گیرند. سپس حین نااطاعتی، از پا درآمده و تلاش می کنند تا آنچه را که خارج از فرمان خدا آغاز کرده اند، به پایان برسانند. این درحالی است که از خدا می خواهند آنها را برکت دهد. خوشبختانه، خدا بخشنده است و در بحبوحۀ اشتباهاتمان نیز به ما کمک م یکند. اما برای نااطاعتی، به ما قدرت و انرژی نم یدهد. ما می توانیم به سادگی با اطاعت از خواستۀ روح القدس در تمامی لحظات، از شرایط پر استرس اجتناب کنیم.

اطاعت بیشتر، همواره برابر با استرس کم تر است!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon