خدا به فکر شماست

خدا به فکر شماست

«همۀ نگرانی های خود را به او بسپارید؛ زیرا او به فکر شما هست. » (اول پطرس ۵: ۷)

دلواپسی، اضطراب و نگرانی، تأثیرات مثبتی بر زندگی ما ندارند و راه حلی برای مشکلات نیستند. برای رسیدن به سلامتی و آرامی، کمکی به ما نم یکنند و مانع رشد ما در کلام خدا می شوند.

یکی از طریق هایی که شیطان کلام خدا را از دل ما م یدزدد، نگرانی است. کتاب مقدس می گوید ما باید نگران یهای خود را به خدا بسپاریم و این کار با دعا انجام می شود. ما نمی توانیم از عهدۀ مشکلات خود برآییم؛ برای این کار ساخته نشده ایم. ما توسط خدا آفریده شده ایم تا به او وابسته باشیم، چال شهای خود را به حضور او بیاوریم و به او اجازه دهیم دربارۀ آنها به ما کمک کند. حکیمانه نیست که خودمان نگران یهای زندگی را به عهده بگیریم. نگرانی ما نشانۀ غرور است. این امر نشان م یدهد که گمان می کنیم می توانیم مشکلات خود را حل کنیم و نیازی به خدا نداریم.

ما فروتنی خود را با تکیه بر خدا نشان م یدهیم. دلواپسی، اضطراب و نگرانی، نشانۀ تکیه و اعتماد بر خدا نیست، بلکه آنها با وجود خود، تنها اعلام می کنند که ما سعی در مراقبت از خود داریم.

برای هر چیز دعا کنید و نگران هیچ چیز نباشید. بدین ترتیب، بسیار بیشتر از زندگی لذت خواهید برد.

نگرانی مثل تکان خوردن روی صندلی گهواره ای است، شما را تکان می دهد، ولی به جایی نم یرساند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon