خدا شما را رد نمی کند

خدا شما را رد نمی کند

«اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت. » (مزمور ۲۷ : ۱۰ )

ما برای پذیرفت هشدن خلق شده ایم، نه طرد شدن. طرد شدن یعنی مانند چیزی بی ارزش یا نخواستنی دور انداخته شویم، اما خدا برعکسِ چنین کاری را انجام م یدهد. او شما را به خود نزدیک م یکند و بسیار ارزشمند می داند. این حقیقت که خدا عیسا را فرستاد تا برای شما جان دهد، نشان م یدهد که برای خدا عزیز و ارزشمند هستید.

اگر با تصویری که از خودتان در زندگی دارید، دچار مشکل هستید، شاید ریشه در طردشدگی داشته باشد. درد عاطفی یکی از عمیق ترین دردهاست. به خصوص اگر طردشدگی از سوی کسی باشد که برای ما عزیز است یا انتظار محبت از او داریم؛ مانند پدر و مادر یا همسر. غلبه بر طردشدگی آسان نیست، اما می توانیم به واسطهٔ محبت مسیح بر آن غالب آییم.

در افسسیان ۳: ۱۸ ، پولس برای کلیسا دعا می کند که به “درازا، پهنا و ژرفا و بلندای محبت خدا نسبت به خود پ ی ببرند.” او گفت این تجربه فراتر از معرفت آنهاست.

در پی راه هایی باشید که خدا محبت خود را به شما نشان م یدهد و چنین امری، بر طردشدگی از سوی مردم غالب م یآید. هر بار که خدا به شما لطف می کند، در واقع نشان م یدهد که شما را دوست دارد. او همیشه به روش های گوناگون محبت خود را به شما نشان م یدهد. تشویقتان می کنم که به دنبال شناختن رو شهای او باشید.


مکاشفهٔ عمیق محبت خدا ریشهٔ طردشدگی را از بین می برد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon