خدا پاسخ امش را در اخت رای دارد

“خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرم یاد؛ انم خدای یعقوب تو را
محافظت کند.” )مزام ری ۲۰ : 1(

ا رگ تا هب حال در رابط های وبده اید، تلاش رکده اید پول خود را مد تیری
کنید، راکی انجام داد یاهد، تلاش رکده اید تا هدف خدا را ربای زندگی
خود تشخیص داده و عملی ییامند، ای تلاش رکده اید هک از نظر روح نای
شرد کنید، بن ربااین احت املاً اب ربخی مشکلات رو ر‌هبو شده اید. مشکلات،
بخشی از زندگی هستند و وقتی از یک مشکل خلاص می یوش‌د، هب احت امل
ز اید، درست بعد از آن، مشکل دیگری خوا یهد دا تش! این ربای مهۀ ما
حقیقت دارد و حتا ا رگ بتوا ینم در توا یان ی خود ربای رو رایویی، تحمل،
استوار وبدن و زندگی پ ریوزمندا ،هن شرد کنیم و ابلغ یوشم، ومهاره اب
یک مشکل ای مشکلی دیگر مق باله خوا یهم رکد.

تنها خدا راه حلی ربای مشکلات زندگی ما دارد، و بهت یرن راکی هک
م یتوا ینم اب مشکلات امن انجام د یهم، این است هک نآها را هب او بسپ یرام.
یابد از تکرار نآها در افک را خود، صحبت رکدن د هرابرشان و د ریگر شدن
اب نآها بپ یهرزیم و حقیقتاً فش اهرا و مشکلات زندگی را هب خدا بسپ یرام و
هب او اجازه د یهم همه چیز را حل کند. ا رگ اید بگ یریم استرس اه‌ و مسائل
خود را هب دستان خدا بسپ یرام، یبشتر از زندگی خود لذت خوا یهم ربد،
اشدی یبشتری در اطراف خود خوا یهم دا تش و اشدتر و راح تتر
خوا یهم وبد.

خدا قادر است راکی یبشتر از هچنآ ما می توا ینم در یک ع رم تلاش و
تقلا انجام د یهم، در یک لحظه هب انجام ربس ناد. او می تواند در یک لحظه
اب امش سخن یوگد و رشایط را اکملاً رگربداند؛ یک کل هم از او م یتواند
ره چیزی را حل کند. یهچ چیزی ربای خدا آن قدر بزرگ ینست هک
نتواند آن را انجام دهد و یهچ چیز آن قدر وکچک ینست هک د رابره اش
بی ا تیمه شابد. او هب ره موضوعی هک امش را نگران میک‌ند، ا تیمه
می دهد؛ بن ربااین مشکلات خود را هب او بسپ یراد و اجازه د یهد را هحلی
هک اینز دا یرد را هب امش ارائه دهد.

پیغام امروز خدا برای شما:

مشکلات خود را هب خدا بسپ یراد و هب او
اجازه د یهد تا راه حلی هب امش ارائه دهد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon