خوب از بد

خوب از بد

«شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنا نکه امروز شده است. » (پیدایش ۵۰ : ۲۰ )

خدا می خواهد جان شما را تازه سازد. هرچه بیشتر به او نزدیک می شوید، شفا، قوت، و احیا را بیشتر حس م یکنید. او شما را در زندگی به جایی که از مسیر اصلی خارج شده اید، برمی گرداند و همه چیز را از آن لحظه به بعد درست م یکند. یوسف نمونهٔ کتا بمقدسی کسی است که خدا آنچه هدفش بدی بود را برگرفت و به نیکویی از آن استفاده نمود. یوسف در پیدایش ۵۰ : ۲۰ در آن لحظهٔ

منقلب کننده سخن می گوید، او به برادران خود می گوید خدا از شرارتی که بر ضد او کردند (که واقعاً هم شرورانه بود)، به نیکویی استفاده کرد تا آنها و خانوادهٔ آنها را نجات دهد و صدها هزار نفر دیگر در زمان قحطی زنده بمانند.

در مورد زندگی خودم، نمی توانم صادقانه بگویم که از آزار دیدن خوشحالم. اما به واسطهٔ قدرت بخشش و تسلیم کردن دردم به خدا، او مرا شفا داد و بهتر و قوی تر ساخت و از نظر روحانی تقویت کرد و به شخصی حساس تر بدل نمود. او جان مرا احیا نمود و ترس و ناامنی را از من بیرون کرد. می توانم توکل کنم، محبت کنم، ببخشم و با سادگی زندگی کنم؛ چون خدا جان مرا احیا کرد، و می تواند همین کار را برای شما نیز انجام دهد.


اگر اتفاقات بد در زندگی شما می افتد، این را به یاد داشته باشید: تنها خدا می تواند وضعیت را به حالت اول برگرداند. او می تواند از بدی خوبی را حاصل آورد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon