برای داشتن زندگی بهتر افکار بهتر را انتخاب کنید

برای داشتن زندگی بهتر افکار بهتر را انتخاب کنید

مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند، از میوه اش خواهند خورد.
– امثال 21:18

این آیه به روشنی بیان می کند، کلمات ما قدرت ایجاد مرگ یا زندگی دارند. این بسیار
مهم است که ما یاد بگیریم زبانمان را کنترل کنیم، اما قبل از آن ما باید بدانیم چطور این
کار را به درستی انجام دهیم.

بعضی از مردم تلاش می کنند زبانشان را کنترل کنند اما هیچ وقت درباره کنترل
افکارشان فکر نمی کنند. این کار مثل این است که فقط سر علف های هرز را بچینیم اما ریشه
آنها را باقی بگذاریم، مسلما علفها دوباره رشد کرده و به جای اولشان بر می گردند. شما
هیچ وقت قادر به کنترل زبان خود نخواهید بود مگر این که اول ذهنتان را کنترل کنید.
ما وسوسه می شویم که افکار اشتباه داشته باشیم، اما ما مجبور نیستیم این افکار را
قبول کنیم. ما حق انتخاب داریم! ما می توانیم افکار مثبت را انتخاب کنیم تا در نتیجه بتوانیم
در قدم بعد کلمات مثبت را هم برای زبانمان انتخاب کنیم.

شما می توانید افکار زندگی بخش را براساس شنیدن، خواندن، فکر کردن و صحبت
کردن درباره خدا و کلامش انتخاب کنید. آنچه که درونتان شکل می گیرد به بیرون هم راه
پیدا می کند. وقتی شما ذهنتان را با افکار مثبت، قدرتمند و حیات بخش پر می سازید، همین
صفات نیکو به صورت طبیعی در زندگیتان هم به وجود خواهند آمد.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، می خواهم افکارم را تغییر داده و کلمات حیات بخش بر زبان بیاورم. کمکم کن تا ذهنم
را با کلامت تازه سازم و در زندگی ام چیزهای نیکو و مثبت را به وجود آورم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon