داشتن قوت مدافع روحانی

داشتن قوت مدافع روحانی

«با این حال، من به شما راست می گویم که رفتنم به سود شماست؛ زیرا اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما م یفرستم. » (یوحنا ۱۶ : ۷)

چقدر در جسم گام برداشتن با مسیح شگفت انگیز است. او به شاگردان خود گفت که رفتن او به سود آنها خواهد بود، چون روح خود را می فرستد تا در هر ایماندار ساکن شود. عیسا به شاگردان گفت که اگرچه از خبر رفتنش محزون هستند، ولی مثل زنی که درد زایمان م یکشد و پس از تولد کودکش شادمان می شود، آنها نیز شادمان خواهند شد.

عیسا می دانست هنگامی که آنها جلال رو حالقدس را در خود و قدرتی که به واسطهٔ دعا در دسترس آنها قرار خواهد گرفت را ببینند، ذهنشان دگرگون خواهد شد. او به معنای واقعی کلمه به شاگردانش و همه کسانی که به او ایمان دارند، وکالت کامل و احتیار قانونی بخشید، یعنی حق قانونی استفاده از نامش. نام او جای خودش را گرفت؛ به نوعی نام او معرف خود اوست.

عیسا برای ما بی نقص عمل کرد. موجب حشنودی پدر نسبت به ما گردید؛ پس، نیازی نیست بر خود فشاری احساس کرده و تلاش کنیم که سابقهٔ رفتاری خود را پاک نگه داریم تا بتوانیم دعا کنیم. وقتی در نام عیسا به حضور پدر می آییم، می توانیم به گناهان خود اعتراف کنیم، بخشش او را دریافت نماییم و با جسارت تقاضای خود را به گوش او برسانیم.


وقتی نام عیسا با ایمان از زبان ایمانداران خارج م یشود، آسمان و زمین به گوش م یشوند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon