دعای بس رای قدرتمند

“د مشنان خود را محبت ییامند و ربای انآن هک هب امش آزار میر‌س ناند،
دعای خ ری کنید.” )متا 5: 44 (

یکی از قدرتمندت یرن دع یاهای هک می توا یند انجام د یهد، این است هک
ربای د مشنان خود دعا کنید. ا رگ می خوا یهد کسی را ببینید هک در دعا
قدرتمند اس ،ت هب دنبال کس نای یشابد هک ربای د مشنان خود افشعت
میک‌نند. من ا امین دارم وقتی ربای کس نای هک هب ما آزار رس ناده و خ تنای
رکد هاند، افشعت میک‌نیم، خدا ما را بس رای تکرب می دهد.

ا ویب را هب خاطر میآ‌و یرد؟ او مجب رو وبد ربای دوست ناش، بعد از این
هک حقیقتاً هب او صدمه زده و او را انامید رکدند، دعا کند. اما ف رواً پس از
این هک ربایشان دعا رکد، خدا رشوع هب ترمیم زندگی او ومند. در حقیق ،ت
خدا دو ربا رب یبشتر از هچنآ از دست داده وبد، هب او رگربداند! )نک ا ویب
42 : 10 ( دعا رکدن ربای کسی هک هب ما آسیب رس ناده، بس رای قدرتمند
است؛ چون وقتی این راک را میک‌نیم، در محبت هب س تم آن افراد ح تکر
رکده و از کلام خدا اطاعت می ییامن‌م.

می توا ینم صدای خداوند را در یآۀ امروز بشن یوم. عیسا در این هیآ هب
ما می یوگ‌د هک یابد چه راک کنیم؟ او هب ما فرمان می دهد هک ربای د مشنان
خود دعا کنیم. وقتی د رابرۀ افرادی هک از امش سوءاست افده رکد هاند، هب
امش تجاوز رکد ناهد، امش را اذ تی ومند ناهد و سخن نای ریرشا هن د رابرۀ
امش فگت هاند، فکر میک‌نید، نآها را تکرب داده و لعنت نکنید. ربای نآها دعا
کنید. خدا م یداند هک تکرب طلبیدن ربای د مشن ناتان، راک آس نای ینست
و این هک یاشد ت یاملی هب انجام این راک نداشته یشابد. اما چون این راک
را دوست ندا یرد، از انجام آن سر ابز نز یند؛ آن را در حض رو خدا انجام
د یهد. هب جای لعنت رکدن، دعا رکدن و تکرب طلبیدن را انتخاب کنید هک
در قل رموی روح نای بس رای قدرتمند اس ،ت و در نتیجه خدا اهراکی بز گری
در زند یگتان انجام خواهد داد.

پیغام امروز خدا برای شما:

اجازه ند یهد افرادِ هب ظ رها روح نای، امش
را وسوسه کنند هک م ناند نآها رفت را کنید و امش را در سطح خود، پ ییان
ایبو نرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon