رها از اضطراب

رها از اضطراب

«پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم؛ زیرا اقوامِ بت پرست در پی همۀ این گونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما م یداند که بدین همه نیاز دارید. » (متا ۶: ۳۱ – ۳۲ )

نگرانی ما را از ترس و اضطراب پر می سازد و باعث م یشود فکر کنیم: «اگر به اندازهٔ کافی نداشته باشم چه؟ چطور شغل دیگری پیدا کنم؟ اگر اوضاع خوب پیش نرود، چه؟ » به عبارت دیگر، «چه خواهیم کرد اگر خدا به خاطر ما وارد عمل نشود؟ »

به جای این که وعد ههای خدا را وقتی دچار عدم اعتماد هستیم اعلام کنیم، اغلب در مورد نگرانی ها و خستگی های خود صحبت م یکنیم که باعث بدتر شدن مشکل و تشدید آن می شود.

مردم نگرانی و اضطراب را هنگامی حس م یکنند که نمی دانند پدری آسمانی دارند؛ کسی که بی قیدوشرط آنها را دوست دارد. اما من و شما م یدانیم پدری آسمانی داریم که به ما نزدیک است و وعده داده نیاز ما را فراهم م یآورد. باید این را به یاد داشته باشیم و به ایمان عمل کنیم، و مطمئن باشیم و هر روز به خدا اعتماد نماییم. تنها به این خاطر که وسوسه می شویم، بدان معنا نیست که باید چنین کنیم!

عیسا ما را مطمئن می کند که پدر آسمانی پیش از آن که بدانیم به چ هچیز نیاز داریم، از آن باخبر است. پس چرا باید نگران باشید؟ به جای آن، خدا را شکر کنید؛ چون از پیش نیاز زندگیتان را رفع م یکند.


بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. (متی ۶: ۳۳ )

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon