روبرویی با بهای داشتن انضباط شخصی

روبرویی با بهای داشتن انضباط شخصی

در امید شادمان، در سختیها شکیبا و در دعا ثابت قدم باشید. – رومیان 12:12

به عنوان مسیحیان، خیلی از ما فکر می کنیم همه چیز در زندگی باید بی نظیر باشد زیرا ما مسیحی هستیم. اما عیسی به روشنی به ما گفت،… در دنیا برای شما زحمت خواهد بود… )انجیل یوحنا 33

عیسی گفت ما در این دنیا با مشکلات روبرو خواهیم شد. وقتی ما تصمیم می گیریم درخواست های خودخواهانه خود را کنار بگذاریم و او را دنبال کنیم با این گونه مشکلات در زندگی روبرو خواهیم شد.

پولس رسول می گوید، بلکه تن خود را سختی می دهم و در بندگی خویش نگاهش می دارم، مبادا پس از موعظه به دیگران، خود مردود گردم. ) اول قرنتیان 27:9 ( پولس در اینجا از انضباط شخصی صحبت می کند.داشتن انضباط شخصی یعنی کنار گذاشتن امیال گناه آلود و انجام دادن کار درست با قدرت فیض خداوند بدون توجه به این که بهای آن چیست.

این همیشه آسان نیست. سختی دادن به خود قطعا همراه با رنج هایی هم هست، اما به یاد داشته باشید در برابر رنج های ما امیدی هم هست و آن عیسی است که بر دنیا پیروز شده است! و همان طور که پولس گفت ما می توانیم خوشحال باشیم؛ پس در امید شادمان، در سختیها شکیبا و در دعا ثابت قدم باشید.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، من تصمیم گرفته ام چه جسمم بخواهد و یا نخواهد تو را خشنود سازم. حتی اگر لازم باشد در راه انجام اراده تو رنج بکشم و می دانم امیدی هم هست، وآن قوت روح توست در درون من که بر این دنیا پیروز شده است.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon