روح قدوسیت

“و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روح قدوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسامسیح.” (رومیان 1: 4)

آیۀ امروز به روح‌القدس به عنوان “روح قدوسیت” اشاره می‌کند. به این دلیل با این نام خوانده می‌شود که او قدوسیت خداوند است و وظیفه‌ دارد که این قدوسیت را درون هر کسی که به عیسای مسیح به عنوان نجات‌دهنده ایمان دارد، قرار دهد.

خدا می‌خواهد و به ما فرمان می‌دهد که مقدس باشیم (نک. اول پطرس 1: 15-16). او هرگز به ما نمی‌گوید مقدس باشیم؛ بدون آن که در این مسیر ما را کمک و یاری کند. روح نامقدس، هرگز نمی‌تواند ما را مقدس سازد. بنابراین خدا روح خود را به قلب‌های ما می‌فرستد تا کاری کامل و تمام و کمال در ما انجام دهد.

پولس در فیلیپیان 1: 6، به ما تعلیم می‌دهد خدایی که کاری نیکو در ما آغاز کرده، قادر است آن را به کمال و به پایان برساند. تا زمانی که ما روی این کرۀ خاکی زنده هستیم، روح‌القدس همچنان در ما کار می‌کند. خدا از گناه نفرت دارد و هرگاه آن را در ما می‌یابد، به سرعت ما را از آن پاک می‌سازد.

این واقعیت به تنهایی بیان می‌کند که چرا ما به روح‌القدس نیازمندیم تا درون ما زندگی کند. او نه تنها در زندگی ما را هدایت و راهنمایی می‌کند، بلکه در همکاری با خدای پدر، عمل می‌کند تا هر چیزی را که موجی خشنودی او نمی­شود، بلافاصله از ما دور سازد. او با ما هم دربارۀ اموری که نیاز داریم در آنها تغییر کنیم، صحبت می‌کند تا بتوانیم در قدوسیت رشد کنیم و هم ما را قدرت می‌بخشد تا تغییرات مورد نیاز را ایجاد نماییم.

پیغام امروز خدا برای شما:

شما در قدوسیت رشد می‌کنید؛ چون روح قدوسیت در شما زندگی می‌کند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon