رود به آسایش خدا

رود به آسایش خدا

«خوشا به حال آنان که در راستی گام برم یدارند، و از شریعت خداوند پیروی م یکنند. » (مزمور ۱۱۹ : ۱)

هنگامی که حقیقتاً کلام خدا را دوست دارید و آن را می شنوید و اطاعت می کنید، به آزادی آسمانی و آسایش خاصی م یرسید. حتا در شرایط سخت، زندگی شما آزاد از خستگی و فرسودگی خواهد شد. وقتی از طریق کلام خدا به او نزدیک می شوید، به وعده هایش برای زندگیتان ایمان دارید و از فرامین او اطاعت می کنید، شادی شما کامل می شود.

کلید غالب آمدن بر مشکلاتی که در زندگی با آنها رو ب هرو هستید، باور کردن کلام و اطاعت کردن از آن چیزی است که خدا در دلتان قرار داده است. ماندن در کلام او شما را از مشکلاتی که با آنها درگیر هستید، می رهاند تا بتوانید در وعد ههای خدا زندگی کنید. عبرانیان ۴: ۳ می گوید: «ولی ما که ایمان آورده ایم، به آن آسایش راه می یابیم. »

اگر امروز حس می کنید شکست خورده اید، اگر مشکلات شما را زمین گیر کرده است، بهترین چاره این است که خود را وقف شنیدن، دریافت کردن و اطاعت کردن از کلام خدا کنید. اینجاست که کلام حیات را می یابید. به محض آن که به کلام خدا ایمان می آورید، شادیتان بازمی گردد و آرام می شوید.


زندگی آرام در او، جایی است که خدا می خواهد هر روز آنجا باشید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon