ریشۀ طردشدگی

ریشۀ طردشدگی

«تا مسیح به واسطۀ ایمان در د ل های شما ساکن شود، و در محبت ریشه دوانیده، استوار گردید.» (افسسیان ۳: ۱۷ )

طردشدگی همچون دانه ای است که از طریق اتفاقات مختلفی که برای ما رخ م یدهد، در زندگیمان کاشته می شود. خدا عاشق ماست و ما را می پذیرد، اما شیطان حقیقت را با این فکر که ما طرد شده ایم، از ما م یدزدد؛ بنابراین احساس می کنیم دورانداخته شده ایم و مورد ب یمهری قرار گرفت هایم. این امر بر همهٔ حوز ههای زندگی ما تاثیر می گذارد. این موضوع شبیه به درختی با شاخه های زیاد است که همۀ آنها میو ههای بدی به بار م یآورند.

در هر چیزی که ریشه بگیرید خوب یا بد، ثمرۀ زندگی شما را تعیین م یکند. اگر در طردشدگی، سوء استفاده، شرم، گناه یا خودکم بینی ریشه بدوانید و یا اگر در تفکر «من مشکلی دارم » ریشه بگیرید، «درخت » شما افسردگی، منفی گرایی، کمبود اعتمادبه نفس، خشم، عصبانیت، کنترل گرایی، نفرت و دلسوزی برای خود را به بار می آورد. اما اگر در عیسا و محبت او ریشه بدوانید، می توانید آرام باشید و بدانید که محبوب و ارزشمند هستید. می توانید بدانید که خدا با ایمان به عیسا شما را پارسا م یبیند.

تمام جنب ههای زندگی شما که خارج از نظم و تعادل هستند، از طریق عیسا و کاری که او بر صلیب انجام داد، می توانند اصلاح شوند. این برای من اتفاق افتاده و خدا می تواند این کار را برای شما نیز انجام دهد.

خبر خوب این است که شما می توانید از قدرت طردشدگی نجات پیدا کنید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon