زبانتان را کنترل کنید

زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله آمیز.
– مزامیر 13:34

کلید مهم برای جلال دادن خداوند، کنترل کردن زبان است. مزامیر 23:50 می گوید، آن
که قربانیهای تشکر تقدیم می کند، مرا حرمت می دارد…

چه اتفاقی می افتد اگر شما هرروزه دهانتان را در اختیار خداوند بگذارید و فقط کلمات
خدا از دهان شما خارج شود؟ من فقط از شکر گذاری و ستایش در وقت آرامش و یا مثبت
صحبت کردن یا روحیه دادن با کلمات به خودتان صحبت نمی کنم.

سلامتی روابط شما وابسته به این است که چطور درباره دیگران صحبت می کنید.
مزامیر 13:34 می گوید زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله آمیز. آیا به
دیگران دروغ می گویید؟ آیا به دیگران توهین می کنید و یا با آنها بد صحبت می کنید؟ یا با
سخنانتان به دیگران روحیه و زندگی می بخشید و باعث ایجاد شادی در کسانی که شما را
ملاقات می کنند می شوید؟

زبانتان را به خدا اختصاص دهید و از آن برای خشنودی، ستایش و جلال خدا و
همچنین تعلیم و نصیحت و شکر گذاری استفاده کنید. زبانتان را هر روز اصلاح کنید. آن
را در دعاهایتان به خداوند بسپارید: خداوندگارا لبانم بگشا، تا دهانم ستایش تو را بیان
کند. )مزامیر 15:51 (

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا لبان را بگشا، تا دهانم نام تو را ستایش کند و تو را شکر گویم. کمکم کن تا از کلماتم برای
شادی بخشیدن به زندگی اطرافیانم و همچنین ستایش و جلال نام تو استفاده کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon