سادگی فیض

سادگی فیض

«امّا به فیض خدا آنچه هستم، هستم و فیض او نسبت به من ب یثمر نبوده است. برعکس، من از همۀ آنها سخت تر کار کردم، امّا نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با من است. » (اول قرنتیان ۱۵ : ۱۰ )

هیچ چیزی قدرتمند تر از فیض خدا نیست. همه چیز در کتاب مقدس، نجات، پری روح القدس، صمیمیت با خدا و تمام پیروزی در زندگی روزانۀ ما، بر این اساس است. بدون فیض ما هیچیم، هیچ نداریم و هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. فیض خدا پیچیده و گیج کننده نیست. در حقیقت، آنقدر ساده است که بسیاری از ما معنای واقعی آن را از دست داده و در نهایت زندگی خود را به شکلی باورنکردنی پیچیده می سازیم. می دانم که من نیز همین کار را می کردم.

با خواندن کلام خدا، نیاز به تغییر در زندگی خود را به طور پیوسته م یدیدم. اما نم یدانستم که فیض خدا می تواند آن تغییرات را ایجاد کند. نم یدانستم چطور به روح القدس اجازه دهم زندگی مرا پُر سازد و باعث وقوع آن اتفاقات در زندگیم شود. بنابراین سعی م یکردم خودم و سایر موارد زندگیم را با قدرت خود تغییر دهم. نتایج فراتر از ناامیدی بود و از نظر احساسی، تخریب کننده!

هنگامی که فیض خدا را دریافتم، فهمیدم کاری را که هرگز به تنهایی نمی توانم انجام دهم، با قدرت او و با خیالی آسوده می توانم به انجام برسانم. این موضوع زندگی مرا تغییر داد و زندگی شما را نیز می تواند تغییر دهد.

بگذارید همۀ کارهایی که در زندگی انجام می دهید، «به واسطۀ فیض و از طریق ایمان » باشد تا با آرامش و شادی زندگی نمایید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon