سخت گیری

سخت گیری

«لذا از انجام کار نیک خسته نشویم؛ زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد. » (غلاطیان ۶: ۹)

در غلاطیان ۶: « ،۹ دلسردی » و «خستگی » به تسلیم شدن در برابر ذهن اشاره دارد. روح القدس به ما می گوید که تسلیم ذهن خود نشویم؛ چون اگر به این روش ادامه دهیم، سرانجام چیزهای نیکو را برداشت خواهیم کرد.

بیندیشید. بالفاصله بعد از تعمید و پر شدن از روحالقدس، راهی واسطۀ شیطان آزموده و امتحان شود. او شکایت نکرد و دلسرد به عیسا منفی، فکر و صحبت نمیکرد. مشوش نمیشد و بیابان شد تا به او هر آزمونی را با پیروزی پشت سر و ناامید نشد. او به شکلی درمییافت که چرا باید این اتفاق بیفتد. گذاشت (لوقا ۴: ۱-۳۱).

آیا می توانید تصور کنید که عیسا به روستاهای اطراف سفر می کرد، و با شاگردانش دربارۀ این که چقدر همه چیز دشوار است، سخن گفته باشد؟ آیا می توانید تصور کنید که او درباره دشواری صلیب، با آنها صحبت کرده باشد؟! یا این که چگونه از چیزهای آینده، وحشت داشته، و یا از نداشتن سقفی بالای سرش و جایی برای خوابیدن، چقدر ناامید بوده باشد؟!

عیسا از پدر آسمانی خود قوت گرفت و پیروزمندانه بیرون آمد. ما روح او را در خود داریم و نیرویی در دسترس ماست تا بتوانیم از طریق هر آنچه با آن روب هرو هستیم، موفق شویم.

ما می توانیم شرایط خود را به روش عیسا -یعنی آمادگی ذهنی از طریق جایگزینی «تفکر پیروزی » به جای «تفکر تسلیم شدن -» مدیریت نماییم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon