شما در جایگاه دعا هستید

شما در جایگاه دعا هستید

«ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا، و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خدایید. » (اول قرنتیان ۳: ۹)

در عهد عتیق، معبد(هیکل) خانۀ خدا، جایگاه دعای قومش بن یاسرائیل بود. معبد سه قسمت داشت، یکی از آنها قد سالاقداس بود که جایگاه حضور خدا بود! اکنون به گون های شگفت انگیز، روح تازه و تقدی سشده ما جایگاه حضور اوست.

مطابق عهد جدید، پولس رسول به ما می گوید که حضور خدا اکنون رازی مکاشفه شده است که مربوط به وجود مسیح در ماست که «امید جلال » است (کولسیان ۱: ۲۷ ). به دلیل اتحادی که اکنون با مسیح دارید، می توانید به خدا نزدیک شوید؛ چون معبد زندۀ خدا هستید. شما مسکن روح القدس هستید؛ ساختمانی که هنوز در دست ساخت است، اما با این وجود خانه و خیمۀ اوست. پولس تلاش فراوانی م یکند تا ما را به داشتن زندگی مقدس تشویق کند؛ چون ما معبد خدا هستیم.

از آنجایی که بنی اسرائیل برای انجام عبادت خود با دستورالعم لهای دقیق مجبور بود به مکان خاصی برود، ما این امتیاز باورنکردنی را یافته ایم که خدا را در هر مکان و زمانی پرستش نماییم. بنابراین، می توانیم خانۀ دعا خوانده شویم.

ما همواره به خدا نزدیک هستیم؛ چون او در ما ساکن است!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon