طریق خدا، خیلی هم دشوار نیست

طریق خدا، خیلی هم دشوار نیست

«چون فرعون قوم را رها کرد، خدا آنان را از راهی که از سرزمین فلسطینیان می گذشت هدایت نکرد، هرچند آن راه نزدیک تر بود؛ زیرا خدا گفت: اگر ناگزیر از جنگ شوند، بسا که پشیمان شده به مصر بازگردند.» (خروج ۱۳ : ۱۷ )

خدا قوم اسرائیل را به مسیری طولان یتر و سخ تتر در بیابان هدایت نمود؛ زیرا م یدانست آنها برای جن گهایی که ممکن بود در مسیر تصاحب سرزمین وعده با آن مواجه شوند، آماده نیستند. او ابتدا باید کاری در زندگیشان انجام م یداد و به آ نها م یآموخت که «او » ]خدا[ کیست و آنها نم یتوانند به خودشان متکی باشند. شما می توانید اطمینان داشته باشید که خدا قادر است شما را هدایت و حفظ نماید. او هرگز اجازه نم یدهد چیزی بیش از توان خود تجربه کنید. اگر یاد بگیریم که دائماً برای استقامت خود به او تکیه کنیم، دیگر مجبور نیستیم که در یک نبرد دائمی زندگی نماییم.

اگر م یدانید خدا از شما کاری را خواسته است، عقب نشینی نکنید؛ چون شرایط سخت می شود. وقتی همه چیز سخت م یشود، با او وقت بیشتری باید بگذارنید، به او بیشتر تکیه کنید و فیض بیشتری از او بطلبید (عبرانیان ۴: ۱۶ ). فیض، قدرت خداست که ب یهیچ بهایی به سوی شما جاری می شود تا تمام آنچه را که از انجامش قاصرید، انجام دهید. خدا م یداند که همیشه آسان ترین راه برای ما بهترین راه نیست. از همی نرو بسیار مهم است که قلب خود را از دست ندهیم، خسته نشویم و ضعیف نگردیم.

خدا م یداند که راه آسان همیشه بهترین راه نیست. به همین خاطر مهم است که دلسرد و خسته نشویم و خود را نبازیم.

شیطان می داند اگر بتواند ما را از نظر فکری شکست دهد، در آزمایشات زندگی نیز شکست خورده ایم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon