عادت دعا

عادت دعا

«روزی پطرس و یوحنا در نهمین ساعت روز که وقت دعا بود، به معبد م یرفتند.” (اعمال ۳: ۱)

بسیاری از مردم نسبت به زندگی دعایی خود احساس گناه م یکنند، زیرا خود را با دیگران مقایسه می نمایند. خدا، خدایی خلاق است و می خواهد هر شخص زندگی دعایی منحصر به فرد خود را داشته باشد. زندگی دعایی شما نباید مانند دیگری باشد.

بله، اصول اثبات شد های برای دعا وجود دارد که می توانید آنها را دنبال نمایید. هما نطور که در اعمال ۳: ۱ نیز می بینیم، شاگردان در آن زمان ساعات مشخصی از روز را که قصد داشتند برای دعا به مکانی مشخص بروند، به دعا اختصاص م یدادند. این انضباط خوب است، اما باید شروع یادگیری دعا باشد و نه پایان کار. ما می توانیم خود را تحت انضباط درآوریم تا یک برنامۀ دعایی که مناسب شخص ماست را تنظیم نماییم؛ اما همچنین می توانیم دعا را بی وقفه یاد بگیریم. این به معنای دعا در همۀ زمان ها و مکا نها، با انواع دعاهاست. من دوست دارم بگویم: «در طول روز دعا کن! » بگذارید دعا مثل نفَس کشیدن شود، کاری که شما به راحتی و بدون تلاش انجام م یدهید.

نباید برای دعا کردن «صبر » کنیم. هر بار که نیازی م یبینید یا برای هر چیزی که فکر م یکنید نیاز به کمک دارید، بلافاصله دعا کنید! دعا گفتگو با خداست و از آنجا که او همه جا هست، م یتوانیم تمام وقت با او صحبت نماییم.

خدا مایل است که دعا بخشی منظم و روزمره از زندگی ما باشد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon