عطای پارسایی

عطای پارسایی

«بلکه در حق ما نیز، تا برای ما نیز شمرده شود، ما که ایمان داریم به او که خداوندمان عیسا را از مردگان برخیزانید. » (رومیان ۴: ۲۴ )

یکی از اولین مکاشفاتی که از کلام خدا یافتم، پارسایی بود. مقصود من از «مکاشفه »، چیزی است که آنقدر آن را درک م یکنید که بخشی از زندگیتان م یشود. دانش تنها در ذهن شما نیست، بلکه در دلتان است. شما از حقیقت مطمئن هستید.

پارسایی عطای خدا برای ماست و با ایمان داشتن به آنچه خدا از طریق پسرش برای ما انجام داد، به ما عطا می گردد و به حساب ما نوشته م یشود. عیسا، گناه را نشناخت تا ما در وی پارساییِ خدا شویم (دوم قرنتیان ۵: ۲۱ ).

علاوه بر همه اینها، شیطان نم یخواهد این حقیقت که موقعیتی درست نسبت به خدا یافته ایم را درک کنیم. او می خواهد احساس ناامنی، شرم، گناه و محکومیت کنیم تا به این طریق به جای لذت بردن از نزدیکی به خدا از او دور شویم.

عیسا می خواهد بدانیم به خاطر آنچه او برای ما انجام داده، در حضور خدا پارسا شمرده شده ایم. می خواهد از او و رابطه با او لذت ببریم. عطای بخشش، رحمت و پارسایی در حضور خدا را همین امروز بپذیرید و سفر خود را به سوی آزادی و شادی آغاز نمایید.


شما می توانید با تامل کردن بر کلام خدا و باور داشته به آنچه در مورد مسیح می گوید، مکاشفهٔ عطای پارسایی را دریافت کنید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon