فیض چیست؟

فیض چیست؟

حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود، ناپاک شمرده و به روح فیض، ب یحرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بس سخت تر خواهد بود؟ (عبرانیان ۱۰ : ۲۹ )

فیض، قدرت روح القدس است که در دسترس شما قرار می گیرد و آنچه که با تلاش و قدرت خود نمی توانید انجام دهید، با سهولت انجام م یشود. فیض، قدرت خداست که وارد زندگی ما می شود و ما را قادر م یسازد کاری را که لازم است آزادانه انجام دهیم. فیض خدا همواره در دسترس است، اما ما باید آن را با ایمان دریافت کنیم و از تلاش برای انجام کارها با اتکا بر قدرت خود و بدون حضور خدا خودداری کنیم.

روح القدس از طریق خدای پدر به ما فیض می بخشد. فیض در واقع همان قدرت روح القدس است که از تخت خدا به سمت مردم سرازیر م یشود تا آنان را نجات دهد و قادر سازد تا زندگی مقدسی داشته و ارادۀ خدا را تحقق بخشند.

می توانیم به دلیل فیض خدا در زندگی خود، هر روز خوشحال و سرشار از آرامش، شادی و رضایت باشیم. این فیض اوست که به ما اجازه م یدهد در مشارکت نزدیک با او زندگی کنیم. با فیض خدا می توان با سهولت از زندگی لذت برد و موجب آرامش و رضایت شد.


ما از طریق ایمان با فیض نجات می یابیم و باید یاد بگیریم که به همان شیوه زندگی کنیم!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon