قدرت شادی و سلامتی

قدرت شادی و سلامتی

«هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. » (اول پطرس ۵: ۸)

وقتی خود را در شرایط سخت م یبینید، آرامش را هدف خود قرار دهید. هر بار که ناراحت یا مایوس می شوید، مکث کنید و از خود بپرسید: “در این شرایط، دشمن به دنبال چیست؟”

اگر شیطان نمی تواند شما را بترساند و نسبت به آن مشکل هراسان سازد، پس قدرتی بر شما ندارد. اگر آرام و سلامت بمانید، و دیدگاهتان اعتماد و توکل به خدا باشد، در قوت و قدرت او باقی خواهید ماند.

روح القدس در فضایی شاد و آرام عمل م یکند نه در آشفتگی. در دوران آزمایش، قوت شما در نزدیک شدن به خدا و ورود به آرامی او یافت می شود. تمام واژگان کتا بمقدسی -مانند ماندن، سکون، آرامی، ایستادن و در مسیح اساساً یک مفهوم را بیان می کنند: شادی و آرامی خود را از دست ندهید.

در مسیح، خوانده شده اید تا غالب آیید. ضمانتِ پیروز شدن در او به شما داده شده است. اگر با مشکلات به نوبت رو به رو شوید، همه چیز مرتب خواهد شد. عیسای مسیح همیشه و در هر موقعیتی با شما خواهد بود. به یاد داشته باشید که امروز می توانید برای شادمانی و آرامی به او اعتماد کنید.


گام برداشتن در آرامی و شادی بدون توجه به شرایط، قدرتی عظیم در خود دارد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon