قدرت مثبت اندیشی

قدرت مثبت اندیشی

«زیرا از آن دسته است که همیشه حساب نگاه م یدارند.»
(امثال ۲۳ : ۷)

سال ها پیش، من شخص بسیار منفی بافی بودم. عقید هام این بود که: «اگر در انتظار پی شآمد خوبی نباشی، هنگامی که اتفاق نمی افتد، ناامید نمی شوی! » از این رو طی این سال ها چیزهای ویران کننده زیادی برای من اتفاق افتاد. از این که به هر چیز خوبی فکر کنم، می ترسیدم. از آنجا که تمام افکارم منفی بود، دهانم نیز منفی بود. بنابراین، زندگی من نیز چنین بود.

شاید شما هم مانند گذشتۀ من باشید؛ برای این که صدمه نبینید؛ از امیدواربودن اجتناب می کنید. این نوع طرز رفتار، یک سبک زندگی منفی را ایجاد می کند. همه چیز منفی م یشود؛ چراکه افکار شما منفی است. هنگامی که حقیقتاً شروع به مطالعهٔ کلام کرده و به خدا اعتماد نمودم تا مرا احیا کند، یکی از نخستین مواردی که فهمیدم این بود که منفی گرایی باید تمام شود. هرچه بیشتر خدا را خدمت کردم، بیشتر به قدرت فوق العادۀ مثبت بودن افکار و کلام پی بردم.

اعمال ما نتیجۀ مستقیم افکار ماست. ذهن منفی، منجر به زندگی منفی می شود. اما اگر مطابق کلام خدا ذهن خود را تازه کنیم، همان طور که رومیان ۱۲ : ۲ وعده م یدهد، در تجربۀ خود «ارادۀ نیکو و پسندیده و کامل خدا » را تحقق می بخشیم.

این یک تمرین متحول کنندۀ زندگیست که افکار ما را با افکار خدا هماهنگ می کند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon