قدم بردارید و از فرصت استفاده کنید

قدم بردارید و از فرصت استفاده کنید

«عیسا بدیشان چشم دوخت و گفت: «این برای انسان ناممکن است، امّا برای خدا هم هچیز ممکن است.» (متا ۱۹ : ۲۶ )

بسیاری از کسانی که با آنها ملاقات می کنم، می خواهند در زندگی مسیحی شان از نقطه “الف” شروع کرده و در یک چشم ب ههم زدن به نقطه “ی” برسند. اکثر آنها از اینکه نم یدانند عطایایشان چیست یا خدا آنها را به چه کاری فراخوانده، ناامید شده اند. بعضی از آنها چنان از شکست و خطا کردن می ترسند که باعث می شود هیچ حرکتی نکنند. همۀ ما توانایی های پرورش نیافته داریم، اما تا زمانی که ایمان نداشته باشیم که می توانیم آنچه را که خدا در کلامش می گوید انجام دهیم، هرگز شاهد بروز آن نخواهیم بود. تا زمانی که با ایمان و با اعتقاد به این که هیچ کاری برای خدا غیرممکن نیست، قدم برنداریم، او نمی تواند کاری برای رشدِ توانایی ما انجام دهد. همکاری و تمایل ما از طریق ایمان، مستلزم عزم راسخ؛ اطاعت و سخ تکوشی است تا آنچه او در ما قرار داده، شکوفا شود.

هیچ کس نمی تواند ما را محدود کند، بلکه این خود ما هستیم که می توانیم برای خودمان تصمی مگیری کنیم. اگر ما این چنین عمل نکنیم، شیطان هر آنچه را که داریم، از ما می دزدد. شما را تشویق می کنم که با به کار بردن توانایی خود، به آن شکل دهید. اگر چیزی را امتحان نکنید، هرگز آن چیزی که توانایی انجامش را دارید، درنخواهید یافت. از قدم برداشتن در کاری که فکر م یکنید خدا شما را به سوی انجام آن هدایت م یکند، نترسید. وقتی پا را فراتر م یگذارید، خواهید دید که توانایی انجام کارهای بزرگی را دارید.

جسور و شجاع باشید و هرچه در توان دارید، انجام دهید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon