ما قاد یرم تغ ریی ایجاد کنیم

“پس خداوند از بلایی هک فگته وبد رب سر قوم خ یوش خواهد آورد،
منصرف شد.” )خروج ۳۲ : ۱۴ (

ایآ می دا یند هک دعا قادر است نظر خدا را تغ ریی دهد؟ در نتیج ،ه ا رگ
کسی هب راستی وقت میگ‌ذارد تا اب او صحبت کند و هب او وگش دهد،
در حقیقت می تواند موجب وشد هک خدا در انجام راکی هک انربم یر‌هزی
رکده، تجدید نظر یامند.

وقتی موسا ربای د ایرفت ده فرمان هب ابلای وکه سینا رف ،ت طولان یتر
از زم نای شد هک مردم م یخواستند. نآها در غ ایب هربر خود، خدا را
فراموش رکده، تسلیم ت یاملات فنس نای خود شدند و تص یمم رگفتند
ت اممی جوا رهات خود را ذوب رکده، وگسال اه‌ی طلایی بسازند و آن را
بپرستند. خدا ابلای وکه اب موسا صحبت رک‌د و تفگ: “بهتر است هب نآجا
رگربدی، چون مردم حقیقتاً خود را دچ را فشآتگی رکد هاند و هب یمهن
دلیل من بس رای خشمگینم.” )خداوند را تمجید کنید، مزم رو 30 : 5 می یوگ‌د
هک خشم او دمی یبش منی پ یاد، اما لطفش مهۀ ع رم را در رب می ریگ‌د!(
موسا ربای قوم، رشوع هب افشعت رکد؛ چون نآها ربایش ا تیمه
داشتند.

خدا از پیش هب او فگته وبد: “من این قوم را دید هام هک انامه قومی
رگدنکش ناد. اکنون مرا واگذار ]تا خشمم رب نآها شعل هور شده، ایشان را
بسوزانم.[” اما موسا تسلیم نشد؛ چون در دلش نبود هک این راک را بکند.
او قوم را دوست دا ،تش ذات و شخص تی خدا را می ش‌ناخت. علاوه رب
آن، م یدانست هک او حقیقتاً قوم را دوست دارد و منی خواهد نآها را اهر
کند.

موسا از خدا خواست تا نظر خود را تغ ریی دهد )نک. خروج 32 : 12(
و مط باق اب یآۀ امروز، خدا چنین رکد. وقتی دعا میک‌نیم، م یتوا ینم تغ ریی
ایجاد ییامنم!

پیغام امروز خدا برای شما:

وقتی دعا میک‌نید، خدا می ش‌نود و پاسخ
می دهد!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon