مثبت باشید

مثبت باشید

«زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا به او مشورت دهد؟ ولی ما فکر مسیح را داریم.» (اول قرنتیان ۲: ۱۶ )

از زمانی که ذهنم را بر اساس الگوی مثبت اندیشی پیش بردم، قادر به تحمل احساسات منفی نیستم. از وقتی که ذهنم را از افکار منفی دور کرده ام، آنقدر تغییرات خوب در زندگیم دیده ام که اکنون با هر چیز منفی مخالفم. در اینجا مواردی برای مثبت اندیشی به شما پیشنهاد می کنم: از روح القدس بخواهید هر بار که شروع به منفی شدن م یکنید، شما را ملزم سازد؛ این بخشی از کار اوست. یوحنا ۱۶ : ۷- ۸ به ما تعلیم م یدهد که رو حالقدس ما را به گناه ملزم کرده و به سوی راستی رهبری م یکند. هنگامی که روحِ الزام می آید، از خدا بخواهید که به شما کمک نماید. فکر نکنید که خودتان می توانید از پس این کار برآیید، به او تکیه کنید!

مثبت بودن به معنای این نیست که با واقعیت روبه رو نمی شویم. کتا بمقدس می گوید که در مواقع بحرانی آنچه لازم است را انجام دهید و سپس استوار در جای خود بایستید)افسسیان ۶: ۱۳ (. جایگاه ما «در مسیح » است و در اوست که می توانیم همواره امیدوار و مثبت باشیم؛ زیرا هیچ چیز برای او دشوار نیست. عیسا همیشه مثبت و سرشار از ایمان است. ما ذهن او را در خود داریم و با کمک او می توانیم همان کاری را که او م یکرد، انجام دهیم.

مانند خدا فکر کنید تا بتوانید همان شخصی باشید که او می خواهد، و تمام آنچه را می خواهد، داشته باشید.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon