خداوند می تواند از بزرگترین امتحان شما به جهت نیکویی استفاده کند

خداوند می تواند از بزرگترین امتحان شما به جهت نیکویی استفاده کند

شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده
بمانند، چنانکه امروز شده است. – پیدایش 20:50

مدتی قبل درباره این موضوع خداوند در قلبم صحبت کرد: « جویس تو فقط می توانی
تا نوک بینی خود را ببینی )که خیلی هم دور نیست(، تو فرض می کنی هر چیزی که حس
خوبی ندارد پس خوب نیست. اما من از ابتدا تا انتها را می بینم چون من ابتدا و انتها هستم،
و من خیلی چیزهایی را می دانم که تو نمی دانی. »
دانش ما انسانها خیلی محدود است… اما خدا همه چیز را می داند.

در پیدایش 20:50 ، یوسف با برادران خود صحبت می کند، کسانی که چندین بار با او
بدرفتاری کرده بودند. وقتی آنها او را در چاه انداخته و به بردگی فروختند، پیش خود فکر
می کردند بر علیه او اقدامی انجام داده اند، اما در واقع، خداوند نقشه ای داشت تا با استفاده
از این امتحان ها یوسف را به جایگاهی عظیم و برتر برساند.

بعضی وقتها اتفاقاتی که ما فکر می کنیم نا خوشایند هستند ناگهان تبدیل به برکتی
عظیم می شوند. بزرگترین امتحان می تواند تبدیل به بزرگترین ایمان بشود. پس حتی اگر
در انتهای چاهی باشید خداوند می تواند از آن چاه استفاده کرده و شما را به جایگاهی که
در زندگیتان در نظر گرفته برساند. فراموش نکنید که خداوند همه چیز را می بیند، او از
امتحان ها به جهت خیر شما استفاده می کند.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، من بیشتر از نوک بینی خود را نمی توانم ببینم اما به تو اعتماد دارم زیرا می دانم تو همه چیز
را می دانی. من ایمان دارم که تو می توانی از امتحان ها به جهت نیکویی در زندگی من استفاده کنی.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon