نحوۀ دعای مؤثر

نحوۀ دعای مؤثر

«اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجام خواهم داد. » (یوحنا ۱۴ : ۱۴ )

در دعای خود به مرحله ای رسیده بودم که احساس ناامیدی می کردم؛ پس در آن مورد، خدا را طلبیدم. می خواستم این اطمینان را داشته باشم که دعاهایم مؤثر هستند. می خواستم مطمئن باشم هنگامی که دعا می کنم، قدرت در مورد شرایطی که برای آن دعا کرد هام، آشکار م یشود. من خواهان چنین مواردی بودم اما صادقانه بگویم، اطمینان و اعتمادی نداشتم.

شیطان م یخواهد اعتماد ما را در رابطه با دعا برباید. بسیاری از مردم همان ناامیدی و ناکامی را که من احساس می کردم، ابراز م یکنند. آنها دعا م یکنند اما تمام مدت در فکر این هستند که آیا دعایشان مؤثر بوده یا نه. چه مشکلی وجود دارد؟ من معتقدم که ما اشتباهاً فکر م یکنیم برای برخورداری از قدرت دعا باید کامل باشیم؛ اما ای نطور نیست. به همین دلیل نام عیسا به ما داده شده و در نام او می توانیم دعا کنیم!

هنگامی که در نام عیسا دعا می کنیم، تمام آنچه که عیسا هست نه آنچه ما هستیم را به خدای پدر تقدیم م یکنیم. خوشبختانه، من به نام جویس دعا نمی کنم، اگر این کار را می کردم، هرگز به نتیج های نمی رسیدم! روح القدس به ما کمک می کند تا هما نطور که لازم است دعا کنیم و نام عیسا جواب آن را تضمین م یکند! در دعا جسور باشید، زیرا نام عیسا بالاتر از هر نام دیگری است و با اعلام نام او، هر زانویی باید خم شود(فیلیپیان ۲: ۱۰ ).

جسورانه دعا کنید و منتظر نتیجه باشید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon