نشانه یک مسیحی واقعی

نشانه یک مسیحی واقعی

برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید. – رومیان 16:12

یکی از مهم ترین نشانه های محبت داشتن عدم خودخواهی است، که در رساله رومیان 16:12 از آن به عنوان توجه به خواسته ها و نیازهای دیگران نام برده شده است. کسانی که معنای این آیه را درک می کنند و آن را در زندگیشان به کار می برند یاد خواهند گرفت که گرفتند چگونه محبت کنند. آنها خود خواه نیستند. آنها یاد گرفته اند چگونه نسبت به دیگران سازگار و فروتن باشند.

از طرف دیگر، کسانی که خود را بزرگ می پندارند برای یافتن سازگاری با دیگران با مشکل روبرو هستند. آنها خود را بسیار بزرگ می بینند و این موضوع باعث شده دیگران را کوچک و بی اهمیت فرض کنند. آنها خود خواهانه می خواهند دیگران خودشان را با آنها سازگار کنند، آنها قادر نیستند بدون ناراحتی و عصبانیت خودشان را با دیگران تطبیق بدهند.

شما کدام نوع شخصیت را دارید؟ من قبلا بسیار خودخواه بودم، اما اکنون بر اساس تجربه ام می توانم بگویم زندگی بدون خودخواهی راه بهتری برای دریافت خرسندی در زندگی است.

نشانه یک مسیحی واقعی توانایی او در سازگاری با دیگران است. آیا امروز با کنار گذاشتن خود خواهی خود با کسی سازگار خواهید شد؟

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، نشانم بده چگونه با محبت در رابطه با دیگران معاشرت کنم. می خواهم فروتن باشم و نیازهای دیگران را هم در نظر بگیرم. نشانم بده چگونه با محبت تو این کار را انجام دهم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon